Zásady ochrany osobních údajů

 1. Kdo zpracovává Vaše údaje? 

  Radek Petrášek, IČ: 01016288, se sídlem náměstí Republiky 423, 34802  Bor,
  zapsán v živ. rejstříku MÚ Tachov - č. j. 835/2014-ŽO/TC.

  Dušan Bostl, IČ: 01126784, se sídlem Železničářská 496, 34815  Planá,
  zapsán v živ. rejstříku MÚ Tachov - č. j. 3553/2012-ŽO.

 2. Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

  Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb

  Jedná se tak o údaje, které nám sdělíte při objednání našich služeb:

  • Jméno a příjmení
  • Kontaktní a/nebo doručovací adresa
  • E-mail
  • Telefonní číslo
  • Další údaje Vámi dobrovolně vyplněné v objednávkovém formuláři či sdělené v rámci telefonického rozhovoru
 3. Proč Vaše osobní údaje zpracováváme?

  Hlavním důvodem, proč zpracováváme Vaše osobní údaje je, abychom Vám mohli poskytovat služby, o které jste projevili zájem.

  Vaše údaje dále zpracováváme za účelem:

  • vymáhání pohledávek
  • vedení účetní evidence a plnění dalších zákonných povinností
  • ochrany našich práv (např. pro případ soudního sporu týkajícího se našich služeb)
 4. Kdo všechno bude mít k Vašim údajům přístup?

  Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. Vaše údaje budeme využívat pouze pro naše potřeby a nebudeme je poskytovat třetím stranám, s výjimkou případů, kdy bude poskytnutí některých Vašich údajů nezbytné k vyřízení Vámi objednané služby.

  Za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje  předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení a dalším orgánům veřejné správy.

 5. Jak dlouho Vaše údaje zpracováváme?

  Vaše údaje budeme zpracovávat po celou dobu využívání našich služeb (tj. trvání smluvního vztahu mezi námi) a následně po dobu přiměřenou k ochraně našich práv, uplatnění nároků z vadného plnění či odpovědnosti za způsobenou škodu.

 6. Můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu?

  Ano, Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, ale pouze za účelem

  • poskytnutí služby či produktu
  • splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů;
  • zpracování, jež je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů

  Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a Váš souhlas k tomuto zpracování není potřeba.

 7. Na základě čeho můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje?

  Jak už bylo řečeno, Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat jednak pro splnění mezi námi uzavřené smlouvy, a to v rozsahu osobních údajů, které jsou k takovému splnění nezbytné či na základě našeho oprávněného zájmu. V neposlední řadě je pak důvodem umožňujícím nám zpracovávat Vaše osobní údaje i bez Vašeho souhlasu plnění povinností vyplývajících pro nás ze zákona. Pro jaké konkrétní účely provádíme jednotlivá zpracování Vašich osobních údajů uvádíme výše.

 8. Jak jsou mé osobní údaje zabezpečeny?

  Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Není však objektivně možné zcela zaručit bezpečnost Vašich osobních údajů. Proto není ani možné 100 % zajistit, že k poskytnutým osobním údajům nemůže třetí osoba získat přístup, nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením našich bezpečnostních opatření.

  V této souvislosti Vás nicméně ubezpečujeme, že pravidelně kontrolujeme, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku a používáme taková bezpečností opatření, aby, pokud možno, nedošlo k neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.

 9. Jaká všechna práva máte v souvislosti s ochranou osobních údajů?

  Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

  • právo osobní údaje opravit či doplnit;
  • právo požadovat omezení zpracování;
  • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
  • právo požadovat přenesení údajů;
  • právo na přístup k osobním údajům;
  • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
  • právo na výmaz osobních údajů (právo být "zapomenut") v určitých případech;
  • další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679.
 10. Jak nás můžete kontaktovat?

  V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či zpracování Vašich osobních údajů prosím využijte některý z kontaktů na našich webových stránkách.

  V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že můžeme chtít, abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům.